قهوه ترک

قهوه ترک

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۳۳ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

مجسمه غم انگیز

مجسمه غم انگیز سوئیس

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۳۷ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

قلعه وفاداری

قلعه وفاداری آلمان

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۳۸ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

عجیب ترین قبرهای دنیا

عجیب ترین قبرهای دنیا

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۵۶ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه